SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SenapaStampa ;  ilk sürdürülebilirlik raporunu , gönüllülük çerçevesinde  tamamlayarak
yayınlamıştır.
Sürdürülebilirlik ; en temel anlamda ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki  tüm insanların yaşam kalitesinin bugününü ve yarınını koruyarak gerçekleştirmek  olarak tanımlanabilir.
Sürdürülebilirlik kavramı temel olarak ; ekonomik , sosyal ve çevresel  olmak üzere 3 boyutta düşünülmektedir.
Senapa Stampa ; plastik ambalaj sektöründe gelişmelere öncülük etme yönündeki  temel yaklaşımı  içinde ; ilk aşamada  çevresel sürdürülebilirlik konusunu ele almış,
konuyu ; enerji , atık yönetimi ve geri dönüşüm, su yönetimi , taşıma/ulaşım/ logistik ,çevresel regülasyonların takibi başlıkları  altında inceleyerek raporlamıştır.
Yapılan çalışmalarda ; prosesin çeşitli aşamalarında ; karbon ayak izi belirlenmiş  ;
en büyük payın enerji olduğu  dikkate alınarak , uzman bir kuruluş ile , enerji kullanımı ve tasarruf potansiyelleri konusunda kapsamlı bir çalışma yapmış,  çıkan sonuçlara göre projeler oluşturulmuştur.
1400 TEP –eq / yıl  seviyesindeki  Gebze tesisimizde ;  sertifikalı enerji yöneticimiz vardır. Enerji verimliliği konusunda ; 2014 yılı içinde karbon ayak izimizin % 5 azaltılması hedeflemektedir.
Bu kapsamda  ; Unilever / Çorlu şişelerinin Çerkezköy’deki  yeni fabrikada üretilmesi ile ;  ürünlerinin nakliyesinden 60 ton/yıl CO2-eq azaltım sağlandığı ; ilerde yapılabilecek iyileştirmelerde elde edilebilecek katkı açısından örnek olabilir.
Raporda dünya kaynaklarının sınırlı olduğu , çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hammaddelerin verimli şekilde kullanılması gerektiği , bu konudaki başarının; her kademedeki çalışanlarımızın katkısı ile sağlanabileceğinin altı çizilmekte,.
müşterilerimizin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımlarının itici güç olduğu  ,  tedarikçilerimizin de aynı anlayışta olmasının  iyileştirmelere katkısının  önemi ayrıca belirtilmiştir.
Plastik hammaddelerin; ana girdi olarak fosil yakıt orijinli olduğu dikkate alındığında ; sektörde önümüzdeki yıllar içinde sürdürülebilirlik kavramının daha da zorlaşacağı , ancak en azından, oluşturulacak projeler ile daha az kullanım, daha verimli kullanım gibi yaklaşımlar ile sürelerin uzatılabileceğine vurgu yapılmaktadır.

Detaylı Raporumuza Aşagıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

 

 

 

http://www.senapastampa.com/upload/Surdurulebilirlik.pdf