ÜRETİM ÜRÜNLER SÜRDÜREBİLİRLİK

SenapaStampa ;

ilk sürdürülebilirlik raporunu , gönüllülük çerçevesinde tamamlayarak yayınlamıştır. Sürdürülebilirlik ; en temel anlamda ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesinin bugününü ve yarınını koruyarak gerçekleştirmek olarak tanımlanabilir.

Sürdürülebilirlik kavramı temel olarak ; ekonomik , sosyal ve çevresel olmak üzere 3 boyutta düşünülmektedir. Senapa Stampa ; plastik ambalaj sektöründe gelişmelere öncülük etme yönündeki temel yaklaşımı içinde ; ilk aşamada çevresel sürdürülebilirlik konusunu ele almış, konuyu ; enerji , atık yönetimi ve geri dönüşüm, su yönetimi , taşıma/ulaşım/ logistik ,çevresel regülasyonların takibi başlıkları altında inceleyerek raporlamıştır. Yapılan çalışmalarda ; prosesin çeşitli aşamalarında ; karbon ayak izi belirlenmiş ; en büyük payın enerji olduğu dikkate alınarak , uzman bir kuruluş ile , enerji kullanımı ve tasarruf potansiyelleri konusunda kapsamlı bir çalışma yapmış, çıkan sonuçlara göre projeler oluşturulmuştur. 1400 TEP –eq / yıl seviyesindeki Gebze tesisimizde ; sertifikalı enerji yöneticimiz vardır. Enerji verimliliği konusunda ; 2014 yılı içinde karbon ayak izimizin % 5 azaltılması hedeflemektedir. Bu kapsamda ; Unilever / Çorlu şişelerinin Çerkezköy’deki yeni fabrikada üretilmesi ile ; ürünlerinin nakliyesinden 60 ton/yıl CO2-eq azaltım sağlandığı ; ilerde yapılabilecek iyileştirmelerde elde edilebilecek katkı açısından örnek olabilir. Raporda dünya kaynaklarının sınırlı olduğu , çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hammaddelerin verimli şekilde kullanılması gerektiği , bu konudaki başarının; her kademedeki çalışanlarımızın katkısı ile sağlanabileceğinin altı çizilmekte,. müşterilerimizin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımlarının itici güç olduğu , tedarikçilerimizin de aynı anlayışta olmasının iyileştirmelere katkısının önemi ayrıca belirtilmiştir. Plastik hammaddelerin; ana girdi olarak fosil yakıt orijinli olduğu dikkate alındığında ; sektörde önümüzdeki yıllar içinde sürdürülebilirlik kavramının daha da zorlaşacağı , ancak en azından, oluşturulacak projeler ile daha az kullanım, daha verimli kullanım gibi yaklaşımlar ile sürelerin uzatılabileceğine vurgu yapılmaktadır.

Detaylı Raporumuza Ulaşmak İçin Tıklayınız.